ค้นหา
บทความการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย
ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า (55) ของใช้ตกแต่ง (82) เครื่องประดับ (8) อาหาร (22)
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว
ศิลปะการแสดง (1)
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในสาขาต่างๆ
งานวิจิตรศิลป์ (1)

บทความการเรียนรู้ : ทุกหมวด

171 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เสื่อกก ผืนเล็ก 2พับ (ของใช้ตกแต่ง) การทอเสื่อของหมู่บ้านห้วยแคน มีมาสมัยปู่ย่าตายาย เมื่อประมาณหลายสิบปีมาแล้ว เนื่องจากมีต้นกกขึ้นมากตามทุ่งนา รอบๆ หมู่บ้าน ริมหนองน้ำ ชาวบ้านจึงได้มีการใช้ภูมิปัญญาเพื่อใช้ประโยชน์จากต้นกก โดยนำต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อมสี แล้วทอให้เป็นผืน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยปูลาดรองนั่งหรือนอน ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น นั่งทานข้าว ตลอดจนทำพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อ ปัจจุบันการทอเสื่อก็ยังคงมีการทอเกือบทุกหลังคาเรือน ส่วนใหญ่จะทอเสื่อเพื่อใช้ในครัวเรือน หรือเป็นของฝาก การจำหน่ายยังมีไม่มากเนื่องจากยังไม่มีตลาดรองรับ หรือยังไม่มีพอค้าคนกลางมารับสินค้าเพื่อไปจำหน่าย และยังขาดการรวมกลุ่มอาชีพการทอเสื่อ 05/08/2561 16:11:46 อ่านต่อ...
172 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เชิงเทียนธูปแต้มอีสาน (แสงสว่างแห่งความอุดมสมบูรณ์) (ของใช้ตกแต่ง) ชุมชนสาวะถีเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีอายุหลายชั่วคน และมีประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะสิมวัดไชยศรี และวัดไชยศรีที่ชุมชนสาวะถีมีฮีตคอง ประเพณี ที่สืบทอดกันมา โดยเคารพบูชาพุทธศาสนาและบรรพบุรุษ ดังนั้น สิ่งที่ชุมชนและบุคคลทั่วไปจำเป็นในการบูชา คือ เทียนสำหรับจุดบูชาพระพุทธ ดังนั้น จึงได้ออกแบบร่วมกับชุมชน โดยนำเอาไม้ไผ่ ที่มีอยู่จำนวนมากในชุมชนมาทำเป็นเชิงเทียนและเทียนเพื่อจุดบูชา ทั้งยังไม่ทำให้เกิดอันตรายเวลาจุดบูชา และสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย โดยได้นำภูมิปัญญาช่างพื้นบ้านประกอบ และยังนำลายฮูปแต้มมาวาดลงบนเชิงเทียนและทำสีให้ดูมีความเป็นของเก่าดั้งเดิมมีเอกลักษณ์ และเกิดความน่าสนใจ แปลกใหม่ จึงนำแนวคิดมาทำเป็นเทียนจุดบุชา หรือนำไปจุดประดับตกแต่งอาคาร หรือการจุดเพื่อสร้างบรรยากาศ นำมาสร้างสรรค์เป็นผลิตดภัณฑ์ของที่ระลึก เพื่อไปสู่การอนุรักษ์ สืบทอดต่อไป 05/08/2561 15:41:32 อ่านต่อ...
173 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กะโถก (กะจาก) (ของใช้ตกแต่ง) กะโถก (กะจาก) เป็นเครื่องจักสาน คิดค้นขึ้นโดยนายเทียบ ลีพรหมมา ปัจจุบันอายุ ๖๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๗ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจิก ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ได้เรียนรู้ ฝึกหัดการ จักสานกะโถก สืบทอดมาจาก นายเจริญ ชัยกันหา ตั้งแต่อายุ ๕๒ ปี เพื่อใช้สร้างเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ผลิตขึ้นโดยการสอด ขัดและสาน ด้วยไม้ไผ่ ที่มีลักษณะเป็นเส้น เป็นริ้ว เพื่อให้ เกิดความคงทน สำหรับใช้ใส่สิ่งของ ต่าง ๆ ได้แก่ ใส่ปุ๋ยคอกใส่แกลบ ใส่หญ้า ใส่ไม้ฟื้น ใส่ข้าว ฯลฯ เพื่อจำหน่าย จึงเป็นการเสริมรายได้อีกทางหนึ่งให้กับครอบครัวได้ 05/08/2561 14:53:17 อ่านต่อ...
174 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เสื่อกกลายขิด (ของใช้ตกแต่ง) ชุมชนคุณธรรมวัดมธุวัณโณวาส บ้านหนองกุงใหญ่ ตำบลหนองกุงใหญ่ เป็นชุมชนที่มีพื้นที่บูรณาการร่วมกัน รวม ๔ หมู่บ้าน และเป็นพื้นที่ติดต่อกัน เป็นหมู่บ้านใหญ่ริมถนนหน้าบ้านของชาวบ้านแต่ละครัวเรือนที่พอจะมีพื้นที่ว่าง และที่มีน้ำไหลลงมาที่ต่ำพื้นดินจะชุ่มตลอด ชาวบ้านก็จะปลูกต้นกก และตามที่นา ริมฝั่งหนองน้ำ พื้นที่ลุ่ม และตามคลองที่ตื้นเขิน ชาวบ้านจะปลูกต้นกก เมื่อมีจำนวนมาก ก็รวมกลุ่มกันทอเพื่อใช้ในครัวเรือน และเหลือใช้จะนำไปจำหน่าย จัดตั้งเป็นกลุ่มรวมกันไปจำหน่ายตามงานและจำหน่ายที่บ้าน 05/08/2561 13:23:00 อ่านต่อ...