ค้นหา
บทความการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย
ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า (129) ของใช้ตกแต่ง (225) เครื่องประดับ (35) อาหาร (23)
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว
หัตถกรรม (3) ผ้า/เครื่องแต่งกาย (1) ศิลปะการแสดง (1)
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในสาขาต่างๆ
งานวิจิตรศิลป์ (1)

บทความการเรียนรู้ : ทุกหมวด

171 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ตะข้องขนาดใหญ่สุด (ของใช้ตกแต่ง) เดิมทีชาวบ้านได้จักสานผลิตภัณฑ์ของใช้ โดยใช้ไม้ไผ่ ทำเป็นเข่งส่งขายตามตลาดและต่างจังหวัด ประมาณปี พ.ศ. 2520 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ใผ่ไปได้ช่วงหนึ่ง ทำให้ประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบไม้ไผ่ ต่อมา นายจำนง อรชร ได้เห็นไม้คลุ้มในป่า ซึ่งขึ้นอยู่ทั่วไปมีจำนวนมากในพื้นที่ ได้ลองนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ปรากฏว่าเป็นที่นิยมของลูกค้าไม่ว่าจะภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชและต่างจังหวัด หลังจากนั้น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่อนพิบูลย์ ได้แจ้งให้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และได้ออกจำหน่ายตามบูชต่าง ๆ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายยังจังหวัดกระบี่ ปรากฏผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขายดีเป็นที่ต้องการของลูกค้าเป็นอย่างมาก มาจนถึงปัจจุบัน หลังจากนั้นก็ได้ออกบูช จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามสถานที่ต่าง ๆ 02/01/2562 09:30:40 อ่านต่อ...
172 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กำไลท้องปลิง (เครื่องประดับ) กลุ่มเครื่องเงินบ้านเขาวัง ตั้งอยู่ที่ ร.ร. ตชด. บ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554จากการสำรวจการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริมของสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สสท. ได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมการให้ความรู้เรื่องการผลิตเครื่องเงินขึ้นพื้นฐานให้กับสมาชิก โดยได้ประสานงานกับวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช เป็นผู้ให้การอบรมและสถานที่ ในรุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 12 คน เป็นศิษย์เก่า 11 คน ครู 1 คน รุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 16 คน เป็นศิษย์เก่าจำนวน 13 คน ประชาชนในพื้นที่ 2 คน และครู 2 นาย ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนเงินจำนวน 140,000 บาท จากร้านภูฟ้า เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบในการผลิตเครื่องเงิน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง และทอดพระเนตรการสาธิตแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพในรอบปีที่ผ่าน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีพระราชดำริ ให้มีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยทางสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีโครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพ การบริหารจัดการกลุ่ม การจัดทำบัญชีและอบรมเพิ่มสมาชิกใหม่กลุ่มเครื่องเงินบ้านเขาวัง ต่อมามีการปรับเปลี่ยนจำนวนสมาชิกและครูผู้ประสานงานเพื่อให้กิจการกลุ่มดำเนินไปได้ ตามแนวพระราชดำริฯ และจัดตั้งกลุ่มเครื่องเงินขึ้นเมื่อวันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 (ครั้งที่ 2) จำนวนสมาชิก 12 คน โดยมีวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ทรงพระราชทานกองทุนหมุนเวียนสำหรับเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัตถุดิบที่จำเป็นในการผลิต จำนวน 140,000บาท หลังการฝึกอบรมได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากฝึกอบรมมาทดลองจำหน่ายในร้านภูฟ้า จำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ แหวนเงินเกลี้ยง จำนวน 48 วง สร้อยข้อมมือจำนวน 13 เส้น มูลค่า 15,538.50 บาท สามารถจำหน่ายได้ดี เป็นที่ต้องการของลูกค้า และเป็นช่องทางในการสร้างอาชีพเสริมให้กับศิษย์เก่าคนชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง โดยมี นางจันทิมา อาลีแอ เป็นประธาน และครูที่ปรึกษาของกลุ่มจำนวน 2 นาย ด.ต. ถาวร รื่นรมย์ และ ด.ต. สุวิทย์ เทวบุรีย์ มีกองทุนหมุนเวียนอยู่ที่ประมาณ 2,500,000 บาท ปัจจุบันมี จำนวนสมาชิก 12 คน โดยมี นางสาววรรณา เจะหยาง เป็นประธาน มีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ที่ ประมาณ 382,753 บาท 02/01/2562 09:22:59 อ่านต่อ...
173 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กำไลโป่ง (เครื่องประดับ) กลุ่มเครื่องเงินบ้านเขาวัง ตั้งอยู่ที่ ร.ร. ตชด. บ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554จากการสำรวจการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริมของสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สสท. ได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมการให้ความรู้เรื่องการผลิตเครื่องเงินขึ้นพื้นฐานให้กับสมาชิก โดยได้ประสานงานกับวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช เป็นผู้ให้การอบรมและสถานที่ ในรุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 12 คน เป็นศิษย์เก่า 11 คน ครู 1 คน รุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 16 คน เป็นศิษย์เก่าจำนวน 13 คน ประชาชนในพื้นที่ 2 คน และครู 2 นาย ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนเงินจำนวน 140,000 บาท จากร้านภูฟ้า เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบในการผลิตเครื่องเงิน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง และทอดพระเนตรการสาธิตแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพในรอบปีที่ผ่าน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีพระราชดำริ ให้มีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยทางสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีโครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพ การบริหารจัดการกลุ่ม การจัดทำบัญชีและอบรมเพิ่มสมาชิกใหม่กลุ่มเครื่องเงินบ้านเขาวัง ต่อมามีการปรับเปลี่ยนจำนวนสมาชิกและครูผู้ประสานงานเพื่อให้กิจการกลุ่มดำเนินไปได้ ตามแนวพระราชดำริฯ และจัดตั้งกลุ่มเครื่องเงินขึ้นเมื่อวันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 (ครั้งที่ 2) จำนวนสมาชิก 12 คน โดยมีวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ทรงพระราชทานกองทุนหมุนเวียนสำหรับเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัตถุดิบที่จำเป็นในการผลิต จำนวน 140,000บาท หลังการฝึกอบรมได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากฝึกอบรมมาทดลองจำหน่ายในร้านภูฟ้า จำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ แหวนเงินเกลี้ยง จำนวน 48 วง สร้อยข้อมมือจำนวน 13 เส้น มูลค่า 15,538.50 บาท สามารถจำหน่ายได้ดี เป็นที่ต้องการของลูกค้า และเป็นช่องทางในการสร้างอาชีพเสริมให้กับศิษย์เก่าคนชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง โดยมี นางจันทิมา อาลีแอ เป็นประธาน และครูที่ปรึกษาของกลุ่มจำนวน 2 นาย ด.ต. ถาวร รื่นรมย์ และ ด.ต. สุวิทย์ เทวบุรีย์ มีกองทุนหมุนเวียนอยู่ที่ประมาณ 2,500,000 บาท ปัจจุบันมี จำนวนสมาชิก 12 คน โดยมี นางสาววรรณา เจะหยาง เป็นประธาน มีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ที่ ประมาณ 382,753 บาท 02/01/2562 09:20:53 อ่านต่อ...
174 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ แหวนท้องปลิง (เครื่องประดับ) กลุ่มเครื่องเงินบ้านเขาวัง ตั้งอยู่ที่ ร.ร. ตชด. บ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554จากการสำรวจการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริมของสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สสท. ได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมการให้ความรู้เรื่องการผลิตเครื่องเงินขึ้นพื้นฐานให้กับสมาชิก โดยได้ประสานงานกับวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช เป็นผู้ให้การอบรมและสถานที่ ในรุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 12 คน เป็นศิษย์เก่า 11 คน ครู 1 คน รุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 16 คน เป็นศิษย์เก่าจำนวน 13 คน ประชาชนในพื้นที่ 2 คน และครู 2 นาย ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนเงินจำนวน 140,000 บาท จากร้านภูฟ้า เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบในการผลิตเครื่องเงิน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง และทอดพระเนตรการสาธิตแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพในรอบปีที่ผ่าน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีพระราชดำริ ให้มีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยทางสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีโครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพ การบริหารจัดการกลุ่ม การจัดทำบัญชีและอบรมเพิ่มสมาชิกใหม่กลุ่มเครื่องเงินบ้านเขาวัง ต่อมามีการปรับเปลี่ยนจำนวนสมาชิกและครูผู้ประสานงานเพื่อให้กิจการกลุ่มดำเนินไปได้ ตามแนวพระราชดำริฯ และจัดตั้งกลุ่มเครื่องเงินขึ้นเมื่อวันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 (ครั้งที่ 2) จำนวนสมาชิก 12 คน โดยมีวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ทรงพระราชทานกองทุนหมุนเวียนสำหรับเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัตถุดิบที่จำเป็นในการผลิต จำนวน 140,000บาท หลังการฝึกอบรมได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากฝึกอบรมมาทดลองจำหน่ายในร้านภูฟ้า จำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ แหวนเงินเกลี้ยง จำนวน 48 วง สร้อยข้อมมือจำนวน 13 เส้น มูลค่า 15,538.50 บาท สามารถจำหน่ายได้ดี เป็นที่ต้องการของลูกค้า และเป็นช่องทางในการสร้างอาชีพเสริมให้กับศิษย์เก่าคนชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง โดยมี นางจันทิมา อาลีแอ เป็นประธาน และครูที่ปรึกษาของกลุ่มจำนวน 2 นาย ด.ต. ถาวร รื่นรมย์ และ ด.ต. สุวิทย์ เทวบุรีย์ มีกองทุนหมุนเวียนอยู่ที่ประมาณ 2,500,000 บาท ปัจจุบันมี จำนวนสมาชิก 12 คน โดยมี นางสาววรรณา เจะหยาง เป็นประธาน มีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ที่ ประมาณ 382,753 บาท 13/09/2561 10:34:37 อ่านต่อ...
175 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ โคมไฟแสงพะยูน (ใหญ่) (ของใช้ตกแต่ง) อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จังหวัดชายฝังทะเลอันดามันประชาชนมีอาชีพประมงเมื่อหาปลาได้นำมาขายตามท้องตลาดโดยเฉพาะปลาที่คนนิยมกิน ได้แก่ ปลากะพง แม่ค้าที่ขายปลาจะบริการขูดเกล็ดปลา ล้วงไส้ออก ทำลาเป็นชิ้นๆ ให้เพื่อความสะดวกในการที่ผู้ซื้อสามารถนำปล้างและปรุงอาหารได้เลยดังนั้น ในตลาดจะมีเกล็ดปลาที่แม่ค้าทิ้งเป็นจำวนมากเป็นสิ่งของที่ไร้คุณค่า จึงคิดรวมกลุ่มนำอาเกล็ดปลามาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ ตุ้มหู เพื่อสร้างรายได้และด้วยลักษณะ โดเด่นของดอกไม้เกล็ดปลา คือ มีความใสวาว สวยงามจึงได้คิดออกแบบต่อยอดเป็นโคมไฟรูปปลาพะยูน ซึ่งเป็นสัตว์ท้องถิ่นมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพิ่มลูกเล่นด้วยอิริยาบทต่างๆ 28/12/2561 15:47:28 อ่านต่อ...
176 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ โคมไฟแสงพะยูน (กลาง) (ของใช้ตกแต่ง) อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จังหวัดชายฝังทะเลอันดามันประชาชนมีอาชีพประมงเมื่อหาปลาได้นำมาขายตามท้องตลาดโดยเฉพาะปลาที่คนนิยมกิน ได้แก่ ปลากะพง แม่ค้าที่ขายปลาจะบริการขูดเกล็ดปลา ล้วงไส้ออก ทำลาเป็นชิ้นๆ ให้เพื่อความสะดวกในการที่ผู้ซื้อสามารถนำปล้างและปรุงอาหารได้เลยดังนั้น ในตลาดจะมีเกล็ดปลาที่แม่ค้าทิ้งเป็นจำวนมากเป็นสิ่งของที่ไร้คุณค่า จึงคิดรวมกลุ่มนำอาเกล็ดปลามาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ ตุ้มหู เพื่อสร้างรายได้และด้วยลักษณะ โดเด่นของดอกไม้เกล็ดปลา คือ มีความใสวาว สวยงามจึงได้คิดออกแบบต่อยอดเป็นโคมไฟรูปปลาพะยูน ซึ่งเป็นสัตว์ท้องถิ่นมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพิ่มลูกเล่นด้วยอิริยาบทต่างๆ 28/12/2561 15:23:08 อ่านต่อ...
177 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ โคมไฟแสงพะยูน (เล็ก) (ของใช้ตกแต่ง) อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จังหวัดชายฝังทะเลอันดามันประชาชนมีอาชีพประมงเมื่อหาปลาได้นำมาขายตามท้องตลาดโดยเฉพาะปลาที่คนนิยมกิน ได้แก่ ปลากะพง แม่ค้าที่ขายปลาจะบริการขูดเกล็ดปลา ล้วงไส้ออก ทำลาเป็นชิ้นๆ ให้เพื่อความสะดวกในการที่ผู้ซื้อสามารถนำปล้างและปรุงอาหารได้เลยดังนั้น ในตลาดจะมีเกล็ดปลาที่แม่ค้าทิ้งเป็นจำวนมากเป็นสิ่งของที่ไร้คุณค่า จึงคิดรวมกลุ่มนำอาเกล็ดปลามาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ ตุ้มหู เพื่อสร้างรายได้และด้วยลักษณะ โดเด่นของดอกไม้เกล็ดปลา คือ มีความใสวาว สวยงามจึงได้คิดออกแบบต่อยอดเป็นโคมไฟรูปปลาพะยูน ซึ่งเป็นสัตว์ท้องถิ่นมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพิ่มลูกเล่นด้วยอิริยาบทต่างๆ 28/12/2561 15:02:56 อ่านต่อ...
178 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผ้าพันคอ (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) 28/12/2561 15:14:15 อ่านต่อ...
179 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก เสื่อ (ของใช้ตกแต่ง) ชาวบ้านบ้านคลองข่อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยอีสาน จะมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย คือช่วยเหลือตนเอง พึ่งพาอาศัยกัน และจะมีการทำสิ่งของไว้ใช้เอง ไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง หรือการทอเสื่อ นอกจากไว้ใช้เองแล้ว ยังเก็บไว้สำหรับมอบให้เป็นของ ที่ระลึกกับแขกที่มาเยือนอีกด้วย กกเป็นพืชชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากมายหลายแบบหลายชนิด ชาวบ้านคลองข่อยได้มีการปลูกต้นไว้เกือบจะทุกครัวเรือน โดยอาศัยที่ว่างในบริเวณบ้านให้เกิดประโยชน์ และนำกกที่ปลูกไว้มาทอเป็นเสื่อกกไว้ปูนอน จากทอใช้เองก็เริ่มมีการรวมกันเป็นกลุ่มเพื่อทอเสื่อจำหน่ายหารายได้ให้ครอบครัว ซึ่งเดิมการทอเสื่อนั้นจะทอเสื่อแบบลายโบราณคือลายกระจับเพียงลายเดียว และลักษณะของเสื่อเป็นเสื่อผืนใหญ่ 28/12/2561 14:51:51 อ่านต่อ...
180 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก ตะกร้าอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก (ของใช้ตกแต่ง) ชาวบ้านบ้านคลองข่อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยอีสาน จะมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย คือช่วยเหลือตนเอง พึ่งพาอาศัยกัน และจะมีการทำสิ่งของไว้ใช้เอง ไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง หรือการทอเสื่อ นอกจากไว้ใช้เองแล้ว ยังเก็บไว้สำหรับมอบให้เป็นของ ที่ระลึกกับแขกที่มาเยือนอีกด้วย กกเป็นพืชชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากมายหลายแบบหลายชนิด ชาวบ้านคลองข่อยได้มีการปลูกต้นไว้เกือบจะทุกครัวเรือน โดยอาศัยที่ว่างในบริเวณบ้านให้เกิดประโยชน์ และนำกกที่ปลูกไว้มาทอเป็นเสื่อกกไว้ปูนอน จากทอใช้เองก็เริ่มมีการรวมกันเป็นกลุ่มเพื่อทอเสื่อจำหน่ายหารายได้ให้ครอบครัว ซึ่งเดิมการทอเสื่อนั้นจะทอเสื่อแบบลายโบราณคือลายกระจับเพียงลายเดียว และลักษณะของเสื่อเป็นเสื่อผืนใหญ่ 28/12/2561 14:38:51 อ่านต่อ...