ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > ท่องเที่ยว
ชมุชนบ้านบุโบย

ชมุชนบ้านบุโบย-0

ชมุชนบ้านบุโบย

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ชมุชนบ้านบุโบย ตั้งอยู่ที่ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีลักษณะพื้นที่เป็นรูปวงรีมีเนื้อที่ ทั้งหมด 1,210 ไร่ พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลน มีชายหาดความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร อาชีพหลักของ คนในหมู่บ้าน คือ ประมงพื้นบ้าน เช่น อวนปลาทราย ไซหมึก ไซปูม้า ตกปลา ตกปูดำ เลี้ยงปลาในกระชัง เป็นต้น

โดย
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สินค้า
12 รายการ
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

022740013

รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม