ค้นหา
บทความการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย
ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า (132) ของใช้ตกแต่ง (206) เครื่องประดับ (28) อาหาร (3)
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว
หัตถกรรม (2) ผ้า/เครื่องแต่งกาย (2) ศิลปะการแสดง (1)
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในสาขาต่างๆ
งานวิจิตรศิลป์ (1)

บทความการเรียนรู้ : งานวิจิตรศิลป์

1 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย (งานวิจิตรศิลป์) ประภากาศ ได้คลุกคลีกับการทําางานกับผ้าไทยมาตั้งแต่เริ่มเข้าวงการแฟชั่น และได้ทํางานร่วมกับแบรนด์ PICHITA และผ้าไหมไทยนั้น ได้เป็นส่วนหนึ่ง ของวงการแฟชั่นไทยมาโดยตลอด โดยมองว่าเป็นหน้าที่ของเหล่าดีไซเนอร์ไทย ทุกคนที่พึงช่วยกันนําาผ้าไทยมาประกอบในงานให้ผ้าไทยกลับมาเป็นที่นิยม และมีความร่วมสมัยได้อีกครั้งหนึ่ง จากการที่ได้มาสมัผัส ขั้นตอนการผลติของชุมชนท้องถิ่น ต่า งๆ ประภากาศเชื่ออว่า เอกลักษณ์ของผ้าไทยนั้น นอกเหนือไปจากความงดงามความประณีตบรรจง ของผ้าไทย สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยในการสร้างทัศนคติที่จะทําให้เกิดการพัฒนา และต่อยอดผ้าไทย คือการเลิกมองผืาไหม และผ้าไทยเป็นผ้าเวิเศษ หากแต่ต้องพยายามมองว่า เป็นผ้าชนิด หนี่ง ที่มี ลักษณะเฉพาะตัว อยา่งที่ผ้า จากแหล่งอื่นมี แล้วมาพิจารณาว่า ควรทํางานกับผ้าไทยชนิดนั้นๆ อย่างไร เช่น ลวดลาย ที่เหมาะสม เป็นต้น 13/09/2561 14:13:00 อ่านต่อ...