ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > อาหาร
บรรจุภัณฑ์ “อะเมซิ่ง คอกหมู (Amazing Kokmoo)”

บรรจุภัณฑ์ “อะเมซิ่ง คอกหมู (Amazing Kokmoo)”-0
บรรจุภัณฑ์ “อะเมซิ่ง คอกหมู (Amazing Kokmoo)”-1

บรรจุภัณฑ์ “อะเมซิ่ง คอกหมู (Amazing Kokmoo)”

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ชุมชนกงไกรลาศ มีการพัฒนาร่วมกันผ่านความคิดสร้างสรรค์ ความสามัคคีร่วมมือกันของคนในชุมชนในการสรรค์สร้างนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สวยงาม คงความเป็นเอกลักษณ์แบบโบราณไว้ได้อย่างครบครัน ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าของสินค้าอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และมีเรื่องราวบ่งบอกตัวตน รากเหง้า
ของชุมชนกงไกรลาส มีชื่อว่า “อะเมซิ่ง คอกหมู (Amazing Kokmoo)” เพื่อใช้บรรจุหีบห่อสินค้าที่เป็นอาหารภายในชุมชนเป็นการต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มด้านราคา คุณค่า รวมถึงรสชาติความอร่อยที่ไม่เหมือนใครและเรื่องราวดี ๆ ออกสู่สายตาของชุมชนอื่นต่อไป

โดย
ชุมชนราษฎร์อุทิศ
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
สุโขทัย

0821639511