ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > หัตถกรรม
ผลิตภัณฑ์ : “จากเส้นลายปัก สู่พระฉายาลักษณ์ เจ้าฟ้าของแผ่นดิน”

ผลิตภัณฑ์ : “จากเส้นลายปัก สู่พระฉายาลักษณ์ เจ้าฟ้าของแผ่นดิน”-0

ผลิตภัณฑ์ : “จากเส้นลายปัก สู่พระฉายาลักษณ์ เจ้าฟ้าของแผ่นดิน”

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

เนื่องในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีพระชนมายุ ครบ ๖๑ พรรษา ชุมชนต้นแบบบ้านจอมแขวน จึงมีแนวความคิดในการนำภูมิปัญญาการปักผ้าที่มีอยู่มาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน จึงได้ปักภาพ พระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเทพฯ ครึ่งพระองค์ ฉลองพระองค์ลูกไม้สีขาว ซึ่งเป็นชิ้นงานที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของสตรีชาวเมี่ยนบ้านจอมแขวน ที่ได้นำพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเทพฯ มาเป็นต้นแบบ และใช้เครื่องมือในการปัก ประกอบด้วย เข็ม กรรไกร ด้ายสีต่างๆ โดยไม่ต้องใช้ดินสอมาร่าง แต่เป็นการปักที่เกิดจากการมองภาพและใช้เข็มปักตามภาพบนผืนผ้าสีขาวเสมือนการเรียงร้อยความจงรักภักดีอันบริสุทธิ์ของทุกดวงใจของสตรีชาวเมี่ยนลงบนพื้นผ้า
งานปักผ้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีนี้ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชุมชนบ้านจอมแขวนอันเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนต้นแบบบ้านจอมแขวน ที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

โดย
ชุมชนบ้านจอมแขวน
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
กำแพงเพชร

0913047115