ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > ศิลปะการแสดง
ดนตรีบางหลวง

ดนตรีบางหลวง-0
ดนตรีบางหลวง-1

ดนตรีบางหลวง

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ดนตรีจีน เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชุมชนหลวงที่มีคุณค่า เป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่ยังคงอนุรักษ์ไว้และเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของบางหลวงโดย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีคนไปพบเครื่องดนตรีในโรงเจบ้วนฮกตึ๊ง และมีแนวคิดที่จะฟื้นฟูดนตรีจีนของชุมชนขึ้นมาให้ดนตรีจีนของชุมชนกลับมามีชีวิตอีกครั้ง แลมีการก่อตั้งวงดนตรีจีน “วงรวมมิตรบางหลวง” จัดกิจกรรมสอนดนตรีจีนแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน แสดงดนตรีจีนในงานต่าง ๆ
ชาวชุมชนบางหลวง ตระหนักถึงความสำคัญในการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในด้านดนตรีจีนไปสู่เยาวชน มุ่งหวังสร้างความยั่งยืนด้วยการประสานความร่วมมือจากโรงเรียนในตำบลบางหลวง ในการพัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่นและบูรณาการกับการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไป

โดย
ชุมชนบางหลวง
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
นครปฐม

0819109683