ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > ท่องเที่ยว
ชุมชนท่องเท่ียวบางปู

ชุมชนท่องเท่ียวบางปู-0

ชุมชนท่องเท่ียวบางปู

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ชุมชนท่องเท่ียวบางปู เป็นชุมชนมุสลิมเล็กๆในพ้ืนท่ีอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ที่มีความ โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยชุมชนมีพ้ืนที่ตั้งอยู่บริเวณอ่าวปัตตานี ท่ีล้อมรอบด้วยระบบนิเวศน์ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ ซ่ึงเป็นแหล่งทำมาหากินของชาวประมงพื้นบ้านท่ีมีจิตสำนึก ต่อการอนุรั กษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เล่ากันว่า หมู่บ้านแห่งนี้เดิมอยู่ริมทะเลที่มีปลาชุกชุม คำว่า “บางปู” ที่หมู่บ้านนี้ เดิมเป็นทะเล และในทะเลแห่งน้ีเป็นแหล่งท่ีมีปูจำนวนมาก

โดย
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สินค้า
12 รายการ
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

022740013

รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม