ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > ท่องเที่ยว
ชุมชนตำบลภูเขาทอง

ชุมชนตำบลภูเขาทอง-0

ชุมชนตำบลภูเขาทอง

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ชุมชนตำบลภูเขาทอง เป็นชุมชนท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมที่เกิดจากการพูดคุยผ่านสภากาแฟ ของผู้นำท้องถิ่นมีความคิดเห็นตรงกันในการฟื้นฟู และประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวตำบลภูเขาทองอย่างจริงจัง และรูปธรรม เนื่องจากชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบรูณ์ โดยเฉพาะแร่ทองคำ ตลอดจนมีโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ในพื้นที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจของชุมชนและภาครัฐ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลภูเขาทองจึงเกิดขึ้น โดยมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพ่ือสัมผัสถึงธรรมชาติและวิถีชุมชน อาทิ สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธ์ ณ ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ วัดโต๊ะโมะ พระธาตุภูเขาทอง ล่องแก่งแลทอง ผจญภัยเหมืองทอง ชมวิถีร่อนทอง ชมทะเลหมอก เดินสำรวจป่า โอบกอดต้นกะพงยักษ์ เป็นต้น นับจากนั้นเป็นต้นมา จึงได้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยว ในรูปแบบอ่ืนๆ อีกมากมายเพื่อสัมผัสถึงธรรมชาติและวิถีชุมชน

โดย
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สินค้า
12 รายการ
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

022740013

รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม