ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > ท่องเที่ยว
ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน

ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน-0

ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน เชื่อมต่อกับบ้านคลองแดน ตำบลรามแก้ว อำเภอห้วไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรงบริเวณสามแพร่งทางแยกของลำคลองสามสาย ได้แก่ คลองระโนด คลองชะอวด และคลองปากพนัง ต้ังอยู่ ห่างจาก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประมาณ 100 กิโลเมตร และมีระยะทางจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 100 กิโลเมตร
การตั้งถิ่นฐานของชุมชนคลองแดนในอดีต เร่ิมจากการย้ายถ่ินฐานของบรรดาพ่อค้าและประชาชน เพื่อมา ประกอบกิจการค้าขายบริเวณคุ้งน้ำ ซึ่งเป็นชุมทางการสัญจรทางน้ำระหว่างพื้นท่ีทะเลสาบสงขลากับทะเลหลวง (อ่าวไทย) สันนิษฐานว่ามีการต้ังถ่ินฐานบ้านเรือนอย่างหนาแน่นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2406 เป็นต้นมา

โดย
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สินค้า
12 รายการ
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

022740013

รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม