ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > ท่องเที่ยว
ชุมชนตลาดเก่าริมน้ำจันทบูร

ชุมชนตลาดเก่าริมน้ำจันทบูร-0

ชุมชนตลาดเก่าริมน้ำจันทบูร

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

ชมุ ชนตลาดเก่าริมน้ำจันทบูร อยู่ติดแม่น้ำจันทบุรีด้านตะวันตก เดิมเรียกบริเวณน้ีว่า บ้านลุ่ม มีจุดเร่ิมต้นจากเชิงสะพานวัดจันทนารามเป็นแนวไปตลอดจนถึงชุมชนตลาดล่าง เป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีน และญวนอพยพตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นต่อมาได้พัฒนามาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของจันทบุรี ท่ีสำคัญแห่งหน่ึงในสมัยรัชกาลที่ 5 ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดจันทบุรี

โดย
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สินค้า
12 รายการ
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

022740013

รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม