ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
ผ้าหมี่ย้อมคราม

ผ้าหมี่ย้อมคราม -0
ผ้าหมี่ย้อมคราม -1

ผ้าหมี่ย้อมคราม

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

1. ใบประกาศเกียรติคุณได้รับคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ
4 ดาว ปี 2553 ประเภทผ้าเครื่องกาย ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม
โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2553
(OTOP Product Champion) ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย
2. ใบประกาศเกียรติคุณได้รับคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์
ระดับ 3 ดาว ปี2559 ประเภทผ้าเครื่องกายผ้ามัดหมี่ย้อมคราม
โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2559
(OTOP Product Champion) ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย
 ค่าจัดส่งต่อชิ้น
ติดต่อค่าจัดส่งกับทางร้าน :   0 บาท

ราคา 700 บาท

จำนวน  
 (มีสินค้า 15 รายการ)
โดย
ร้านนางบัวลี สงวนนาม
สินค้า
1 รายการ
จังหวัด
อุดรธานี

0872932891
การทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่สมัยปู่ ย่า ตา
ยาย ผลิตใช้ในครัวเรือน บ้านสะงวย หมู่ที่ ๓ ต.หนองหลัก
อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มีการทอผ้ามานาน
แต่ไม่มีการรวมกลุ่ม ต่อมานายบุญลาย สงวนนาม ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านสะงวย ม.๓ ได้รวมสมาชิกเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มทอผ้า โดยได้
รับการสนับสนุนจาก อบต.หนองหลักปี 2545 จำนวน 27,000
บาท มาเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทอผ้า และได้นำสมาชิกกลุ่ม
ไปศึกษาดูงานหลายแห่ง ได้แก่ การทอผ้าไหมและกาบบัวบ้าน
ซำเสี้ยว อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ศูนย์ศิลปาชีพบ้านนาตาด
นาโปร่ง ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ศูนย์ศิลปาชีพ
กุดนาขาม อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม
บ้านโพนทอง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี และกลุ่มทอผ้ามัดหมี่
ย้อมคราม กิ่ง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี เมื่อไปศึกษาดูงาน
เรียบร้อยแล้ว จึงได้มีการจัดประชุมตั้งประธานกลุ่ม โดยมีนาง
เพ็ชร พุฒลา ได้รับเลือกเป็นประธาน และมีคณะกรรมการการ
ดำเนินงานของกลุ่ม ที่ประชุมมีมติร่วมกันในการที่จะดำเนินการ
ทำผ้ามัดหมี่ย้อมคราม เพราะเห็นว่า กำลังเป็นที่นิยมกันมากใน
ขณะนั้น จนท.จากหน่วยงานภาครัฐของอำเภอไชยวาน ได้ให้
คำแนะนำได้นำสมาชิกกลุ่มทุกคนช่วยกันระดมหุ้น ได้เงิน
5,000 บาท เป็นทุนหมุนเวียน ต่อมาปี 2548 ได้รับการสนับ
สนุนจาก กศน.อ.ไชยวาน เป็นเงินจำนวน 6,000 บาท ทำให้
กลุ่มได้มีเงินทุนดำเนินงาน และได้ผลิตผ้ามัดหมี่ย้อมครามเป็น
ผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเป็นการเสริมรายได้ของสมาชิก จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เป็นผ้ามัดหมี่ทอมือ เนื้อดี สีไม่ตก ย้อมสีธรรมชาติ มีการพัฒนา
ลายผ้าให้สวยงามและทันสมัยอยู่เสมอ
1. ใบประกาศเกียรติคุณได้รับคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ
4 ดาว ปี 2553 ประเภทผ้าเครื่องกาย ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม
โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2553
(OTOP Product Champion) ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย
2. ใบประกาศเกียรติคุณได้รับคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์
ระดับ 3 ดาว ปี2559 ประเภทผ้าเครื่องกายผ้ามัดหมี่ย้อมคราม
โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2559
(OTOP Product Champion) ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย
ประโยชน์ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นเครื่องนุ่งห่ม การแต่งกาย
และเป็นการเพิ่มรายได้ของกลุ่มสมาชิกฯ

คะแนนและรีวิวสินค้าของ ผ้าหมี่ย้อมคราม