ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
ผ้าคลุมไหล่

ผ้าคลุมไหล่-0

ผ้าคลุมไหล่

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

วังเก่ายะหริ่ง สร้างโดยพระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดีศรีสุรสงคราม ในปี พ.ศ. 2438
เป็นอาคารสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้แบบเรือนไทยมุสลิมผสมกับแบบบ้านแบบยุโรป
เพราะในยุคนั้น ปัตตานีเป็นเมืองท่าสำคัญของภูมิภาคที่พ่อค้าวาณิชจากทั่วทุกมุมโลก
เดินทางเข้ามาค้าขาย พร้อมนำศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมจากโลกตะวันตก
อาทิ บันไดโค้งแบบยุโรป ช่องแสงประดับด้วยกระจกสี ช่องระบายอากาศและหน้าจั่วทำ
ด้วยไม้ฉลุเป็นลวดลายพรรณพฤกษาตามแบบศิลปะชวาและศิลปะแบบตะวันตก
เสน่ห์ที่นำมาใช้ในการออกแบบ
ลวดลายแกะสลักไม้ท่เี ป็นจุดเด่น
หนึ่งของสถาปัตยกรรมวังยะหริ่ง
โดยนำมาเขียนใหม่ให้ลายเส้นมี
นํ้าหนักเหมือนเพนท์ภาพ ไม่ใช้เส้น
คมเหมือนงานไม้ เพื่อนำมาเป็นลาย
พิมพ์บนผ้าฮิญาบ เสื้อลำลอง และ
สินค้าอื่นๆ
โดย
กลุ่มพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม
สินค้า
220 รายการ

022093599