ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในสาขาต่างๆ > งานวิจิตรศิลป์
เครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย

เครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย-0
เครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย-1
เครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย-2

เครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

เครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย ประภากาศ อังศุสิงห์ แบรนด์ HOOK’s by Prapakas

โดย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
สินค้า
15 รายการ
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

022093734
ประภากาศ ได้คลุกคลีกับการทําางานกับผ้าไทยมาตั้งแต่เริ่มเข้าวงการแฟชั่น และได้ทํางานร่วมกับแบรนด์ PICHITA และผ้าไหมไทยนั้น ได้เป็นส่วนหนึ่ง ของวงการแฟชั่นไทยมาโดยตลอด โดยมองว่าเป็นหน้าที่ของเหล่าดีไซเนอร์ไทย ทุกคนที่พึงช่วยกันนําาผ้าไทยมาประกอบในงานให้ผ้าไทยกลับมาเป็นที่นิยม และมีความร่วมสมัยได้อีกครั้งหนึ่ง
จากการที่ได้มาสมัผัส ขั้นตอนการผลติของชุมชนท้องถิ่น ต่า งๆ ประภากาศเชื่ออว่า เอกลักษณ์ของผ้าไทยนั้น นอกเหนือไปจากความงดงามความประณีตบรรจง ของผ้าไทย สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยในการสร้างทัศนคติที่จะทําให้เกิดการพัฒนา และต่อยอดผ้าไทย คือการเลิกมองผืาไหม และผ้าไทยเป็นผ้าเวิเศษ หากแต่ต้องพยายามมองว่า เป็นผ้าชนิด หนี่ง ที่มี ลักษณะเฉพาะตัว อยา่งที่ผ้า จากแหล่งอื่นมี แล้วมาพิจารณาว่า ควรทํางานกับผ้าไทยชนิดนั้นๆ อย่างไร เช่น ลวดลาย ที่เหมาะสม เป็นต้น
แรงบนั ดาลใจสาํหรับ คอลเลคชั่นนนี้ของประภากาศมาจากการเดนิ ทางท่องเที่ยว นำเสนอผ่านผ้า ไหมไทยทอมือหลากชนิดที่เลือกจากผู้ผลิตผ้าไหมกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ก่อนนํามาประกอบและร้อยเรียงด้วยเทคนิค และรายละเอียดเฉพาะตัว ของแบรนด์ HOOK’s by Prapakas ที่ผ่านประสบการณ์การออกแบบเสื้อผ้าสําาหรับงานแสดงและคอนเสิร์ตมา อย่างยาวนาน อย่างการปัก การซ้อนและตัดต่อผ้าหลากชนิดที่มีความแตกต่างของความหนาบาง และผิวสัมผัสของผ้า ได้อย่างแนบเนียน โดยมีโจทย์คือการสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจําาวัน