ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว > ผ้า/เครื่องแต่งกาย
เสื้อยืดปักลายพระปฐมเจดีย์

เสื้อยืดปักลายพระปฐมเจดีย์-0

เสื้อยืดปักลายพระปฐมเจดีย์

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นปูชนียสถานอันสำคัญของประเทศ อยู่ภายในวัดพระปฐมเจดีย์
ราชวรมหาวิหาร มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ เป็นที่ประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุขององค์พระโคตมพุทธเจ้า
เสน่ห์ที่นำมาใช้ในการออกแบบ
เจดีย์ทรงระฆังควํ่าที่มียอดปรางค์
เป็นเสน่ห์ที่นำมาใช้ในงานออกแบบ
โดยนำมาวางร่วมผังสถาปัตยกรรม
ของวัดอันมีวิหารสี่ทิศ และกำแพง
แก้วสองชั้น ถอดลายเส้นสีอิฐ วางบน
ชิ้นงานต่างๆ
โดย
กลุ่มพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม
สินค้า
220 รายการ

022093599