ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย > ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
กระเป๋าผ้าสกรีนลาย

กระเป๋าผ้าสกรีนลาย-0

กระเป๋าผ้าสกรีนลาย

 
0 เต็ม 5
 
( ยังไม่มีความเห็น )

อุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะช้าง หรือที่นยิ มเรียกสัน้ ๆ
ว่า “เกาะช้าง” เป็นพื้นที่ติด
ชายแดนด้านตะวันออกของ
ประเทศ เกาะช้างเป็นเกาะ
ที่ใหญ่ที่สุดในทะเลอ่าวไทย
และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ
สองรองจากเกาะภูเก็ตในทะเลอันดามัน ลักษณะของหมู่เกาะน้อย
ใหญ่ที่มีจำนวน 52 เกาะ ประหนึ่งการเดินเรียงกันของรูปโขลงช้าง
แม้ในช่วงฤดูร้อน เกาะช้างก็อากาศไม่ร้อนมาก เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นป่าดิบชื้น
เสน่ห์ที่นำมาใช้ในการออกแบบ
ออกแบบผ้าลายเส้น “อารมณ์”
หมู่เกาะช้างและบรรยากาศพักผ่อน
ชายทะเล ธรรมชาติใต้นํ้า เพื่อนำไป
วางในสินค้ารูปแบบต่างๆ เช่น เสื้อยืด
ผ้าพันคอ และกระเป๋าผ้า
โดย
กลุ่มพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม
สินค้า
220 รายการ

022093599

สินค้าจากร้านค้าเดียวกัน