วธ.ต่อยอดชุมชนคุณธรรมฯ เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยทั่วประเทศ เน้นพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในการเป็นประธาน ประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม...

        นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในการเป็นประธาน ประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และประชุมผ่านระบบ VDO Conference ไปยังวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ ว่าสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(สป.) ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมประมาณ 15.7 ล้านบาท ดำเนินโครงการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 701 ชุมชน จากนั้น สป.มีนโยบายต่อยอดและสนับสนุนให้ ชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบรวมทั้งสิ้น 1,066 ชุมชนทั่วประเทศผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) ด้วย

            ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า CPOT หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาต่อยอดมาจากวั ฒนธรรมไทย มีคุณค่า ความหมาย เรื่องราว ด้านวัฒนธรรม อันเป็นรากเหง้าที่ได้รับการสืบสาน สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ บ่งบอก อัตลักษณ์ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม  ๑. อาหาร ๒. ผ้า ผลิตภัณฑ์จากผ้า ๓. เครื่องประดับ ๔. ของใช้ ของตกแต่ง ๕. ศิลปะการแสดง ศิลปะการต่อสู้ การละเล่น เบื้องต้น วธ. จะคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากชุมชนคุณธรรมฯ 1,066 ชุมชน จากนั้นส่งวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญไปช่วยสอนให้มีการผ ลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นโดยนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามสมัยนิยม สอดคล้องกับความต้องการของคนในสังคม และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละชุมช นว่าสินค้าภูมิปัญญาสามารถต่อยอดเป็น CPOT หรือไม่

            ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวต่อไปว่ า ส่วนการดำเนินการส่งเสริมศูนย์บั นดาลไทยในพื้นที่พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT)และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากชุมชนคุ ณธรรม ๗๖ จังหวัดนั้น ขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีกลุ่มจั งหวัดนำร่องที่มีศูนย์บันดาลไทย ที่มีศักยภาพโดดเด่นและชุมชนคุ ณธรรมมีความพร้อมในการผลิต CPOT จำนวน 5 จังหวัดใน 5 ภาค 1.ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย 2.ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา 3.ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดตรัง 4.ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลำปาง 5. ภาคอีกสาน ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี มีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม จัดทำฐานข้อมูล จากนั้นจัดนิทรรศการ ณ ศูนย์บันดาลไทยประจำจังหวัด ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเปิดตัวสินค้าโดยเชิญหน่วยงา นภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน ช่วยทำประชาสัมพันธ์ จัดแสดงนิทรรศการหรือโรดโชว์ระดับจังหวัด ชาติ นานาชาติ

            "ขอชื่นชมที่หลายจังหวัดดำเนินก ารงาน CPOT และศูนย์บันดาลไทย ได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่าง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดนครพนม ถือเป็นตัวอย่างในการต่อยอดให้ชุมชนคุณธรรมฯ ในพัฒนาคุณภาพชีวิต รายได้อย่างหยั่งยืน" นายกฤษศญพงษ์ กล่าว

 

ที่มา : กระทรวงวัฒนธรรม
ลิงค์ :
https://www.m-culture.go.th/th/article_view.php?nid=17658