ปัญหาพบบ่อย

 • ทำการสั่ซื้อสินค้าบางอย่างไม่ได้
  ตอบ สินค้าที่แสดงอยู่ที่เว็บไซต์ www.cpot.in.th จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่นาสินค้ามาแสดงจะไม่มีการจำหน่าย ระบบจะทาการตรวจสอบ ทาให้ไม่สามารถเพิ่มสินค้า ใส่จานวนที่ต้องการลงในตะกร้าสินค้าได้ เพื่อทา ขั้นตอนสั่งซื้อได้ กับกลุ่มที่นาสินค้ามาจาหน่าย จะมีให้ใส่จานวนสินค้าที่ต้องการจะสั่งซื้อ และเพิ่มสินค้าลงในตะกร้า สินค้าได้ เพื่อทาการขั้นตอนการสั่งซื้อต่อไปได้ ทาให้การสั่งซื้อสินค้าบางอย่างไม่ได
 • สินค้าบางรายการที่ไม่สามารถสั่งซื้อได้ หรือจานวนสต็อกไม่พอ จะต้องทาอย่างไร
  ตอบ เมื่อลูกค้าต้องการที่จะสั่งซื้อสินค้าที่ไม่พร้อมจาหน่าย หรือจานวสต็อกไม่พอ สามารถที่จะทาการติดต่อกับร้านค้าผู้ประกอบการทางอีเมล์หรือช่องทางอื่น ๆ ที่ร้านค้าผู้ประกอบการทาการระบุ เพื่อทาการแจ้งไปยังร้านค้าได้ โดยอาจจะต้องระบุ สินค้าที่ต้องการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถทาการค้นหาข้อมูลได
 • ทำไมรายการสั่งซื้อสินค้าบางอย่าง จะมีการคิดค่าขนส่งหลายครั้ง และต้องโอนเงินจ่ายหลายครั้ง ทาไมไม่รวมกัน ทีเดียว
  ตอบ เนื่องจากเว็บไซต์ www.cpot.in.th ได้ออกแบบให้ร้านค้าผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการสามารถที่จะนำ สินค้ามาขายที่เว็บไซต์ได้ ส่วนในเรื่องของการสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถที่ทาการสั่งซื้อสินค้าครั้งเดียว แต่สามารถสั่งซื้อ สินค้าได้หลายชิ้น และหลายร้านค้าผู้ประกอบการในครั้งเดียวเมื่อมีการยืนยันการสั่งซื้อระบบจะทาการแยกรายการ สั่งซื้อออกเป็นแต่ละร้านค้าผู้ประกอบการ ทาให้มีการแยกการคิดค่าขนส่ง และการชาระเงินที่แยกแต่ละ ผู้ประกอบการ เพราะทางกระทรวงวัฒนธรรมเป็นแค่คนกลางในการทาระบบเพื่อให้ร้านค้าผู้ประกอบการ กับลูกค้ามา เจอกันผ่านที่เว็บไซต์ ทาให้การจัดการจะต้องแยกกันออกไป
 • สั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ถ้าต้องการแก้ไข หรือยกเลิกรายการสั่งซื้อ จะต้องทาอย่างไร
  ตอบ เมื่อลูกค้าทาการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว จะมีระยะเวลา 48 ชั่วโมงในการชาระเงินให้กับร้านค้าผู้ประกอบการ ถ้าไม่ได้ทาการชาระเงิน จะมีการยกเลิกรายการสั่งซื้อให้โดยอัตโนมัติ แต่ถ้าลูกค้าต้องการแก้ไข หรือยกเลิกรายการ สั่งซื้อ สามารถที่จะทาการติดต่อกับร้านค้าผู้ประกอบการทางอีเมล์หรือช่องทางอื่น ๆ ที่ร้านค้าผู้ประกอบการทาการ ระบุ เพื่อทาการแจ้งไปยังร้านค้าได้ โดยอาจจะต้องระบุ เลขที่อ้างอิงการสั่งซื้อ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถทาการ ค้นหาข้อมูล ในการแก้ไขรายการสั่งซื้อต่อไปได
 • จะติดตามการส่งสินค้าของร้านค้าผู้ประกอบการได้อย่างไร
  ตอบ ลูกค้าสามารถทาการ Login เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าไปทาการตรวจสอบรายการสั่งซื้อ ในสถานะรอรับสินค้าเพื่อทาการตรวจสอบในส่วนเลขที่พัสดุในการจัดส่ง เพื่อตรวจสอบกับผู้ให้บริการขนส่งได้
 • ต้องการสอบถามข้อมูลในส่วนอื่น ๆ เพิ่มเติม
  ตอบ ในกรณีต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการสามารถติดต่อไปทาง Email Address : e-market@m-culture.go.th
 • ถ้าต้องการเปลี่ยน Email Address ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ ต้องทาอย่างไร
  ตอบ ลูกค้าสามารถดาเนินการอีเมล์แจ้งมาที่ e-market@m-culture.go.th เพื่อแจ้งให้กับผู้บริหารระบบได้ดำเนินการแก้ไขต่อไปได้

ปัญหาพบบ่อย

 • ลืมรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ ต้องทำอย่างไร
  ตอบ การลืมรหัสผ่าน หากผู้ประกอบการลืมรหัสผ่านการเข้าใช้งาน ผู้ประกอบการสามารถกด “ลืมรหัสผ่าน” ที่ หน้าเข้าสู่ระบบ เพื่อทาการกรอก Email ของตนเอง และทาการคลิกที่ปุ่ม ส่งรหัสผ่านใหม่ให้ทาง Email ระบบจะ ทาการตรวจสอบถ้า Email ถูกต้องจะดาเนินการ Reset และส่งรหัสผ่านใหม่ให้กับผู้ประกอบการทาง Email ต่อไป
 • ชวนเพื่อนมาเปิดร้านค้า ต้องทำอย่างไร
  ตอบ ระบบได้มีการระบุรูปแบบของไฟล์ท่ีสามารถจะ Upload เข้าสู่ระบบได้ดังนี้ 1.1 ต้องเป็นไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .jpg .png .bmp .gif .tif และอยู่ในโหมดภาพ RGB เท่านั้น 1.2 ขนาดไฟล์ไม่ควรมีขนาดใหญ่เกิน 1 MB
 • ใส่รูปสินค้าไม่ได้ ต้องทำอย่างไร
  ตอบ ภาพสินค้าปกติถ้าใช้กล้องถ่ายรูปหรือมือถือ ถ่ายที่ความละเอียดสูง จะได้ไฟล์ภาพที่ใหญ่ ถ้าไม่ได้มีการนาไฟล์ ภาพเหล่าน้ัน มาดาเนินการแก้ไขก่อน จะไม่สามารถเอาภาพใส่ในระบบ หรือภาพที่แสดงผลในเว็บจะใหญ่มาก วิธีการแก้ไข ผู้ประกอบการ อาจจะใช้โปรแกรมท่ีใช้ในการตกแต่งภาพ ทาการเปิดไฟล์ภาพน้ันขึ้นมาก่อน และทาการปรับแต่งขนาดภาพ Resize ให้เหมาะสมก่อน ที่จะทาการ Upload เข้าสู่ระบบโดยขนาดภาพที่ระบบ แนะนาก็คือภาพขนาดความกว้าง 800 Pixel และความยาว 600 Pixel
 • ใส่ข้อมูลสินค้าเรียบร้อยแล้วระบบไม่แสดงผล ต้องทำอย่างไร
  ตอบ ในการใส่ข้อมูลสินค้าใหม่เข้าไปในระบบ ทุกครั้ง ระบบจะยังไม่นาสินค้าของผู้ประกอบการไปแสดงผล จะต้อง ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระบบที่ดูแลเว็บไซต์ก่อนเสมอ ข้อมูลสินค้าถึงจะนาไปแสดง ซ่ึงโดยปกติใช้ระยะเวลาใน การพิจารณาประมาณ 3-7 วันทาการ
 • ไม่ต้องการแสดงข้อมูลสินค้าในระบบการเรียนรู้ ต้องทำอย่างไร
  ตอบ ในการใส่ข้อมูลสินค้าในส่วนของประวัติความเป็นมา จุดเด่นผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการผลิต ระบบจะทาการ กาหนดให้รายละเอียดสินค้า จะนาไปแสดงในระบบการเรียนรู้ให้โดยอัตโนมัติ ถ้าผู้ประกอบการไม่ต้องการให้แสดงผล ให้เข้าไปที่เมนูระบบการเรียนรู้ และทาการคลิกท่ีรูปการณ์ต้ังค่าการแสดงผลให้เป็นสีแดง ระบบจะไม่นาสินค้า รายการนั้นไปแสดงในระบบการเรียนรู้
 • ต้องการเปลี่ยน E-Mail ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ ต้องทำอย่างไร
  ตอบ ให้ผู้ประกอบการเข้าที่เมนูข้อมูลร้านค้า รหัสผ่าน การติดต่อ ชาระเงิน ในส่วนของข้อมูลท่ัวไป สามารถเข้าไป ทาการแก้ไข e-Mail Address และทาการคลิกที่ปุ่ม “บันทึกข้อมูล” จากนั้นสามารถใช้ e-Mail Address ใหม่ แต่รหัสผ่านเดิมในการเข้าสู่ระบบได้เลย
 • ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่ม ต้องทำอย่างไร
  ตอบ ในกรณีต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการสามารถติดต่อไปทาง e-Mail Address : e-market@m-culture.go.th