ค้นหา
บทความการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย
ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า (55) ของใช้ตกแต่ง (82) เครื่องประดับ (8) อาหาร (22)
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว
ศิลปะการแสดง (1)
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในสาขาต่างๆ
งานวิจิตรศิลป์ (1)

บทความการเรียนรู้ : อาหาร

1 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ สับประรด ห้วยมุ่น (อาหาร) ทดสอบ 24/08/2561 11:13:39 อ่านต่อ...
2 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์แคบวัว (อาหาร) บ้านจารมีการผลิตอาหารในครัวเรือนเพื่อการยังชีพตั้งแต่บรรพบุรุษ มีการถ่ายทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน นอกจากผลิตอาหารในครัวเรือนยังทำเพื่อเป็นของฝากแก่ญาติพี่น้อง คนใกล้ชิด และยังเป็นการอนุรักษ์สืบทอดต่อไป 15/09/2561 19:53:21 อ่านต่อ...
3 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กล้วยกรอบแก้ว (อาหาร) กล้วยเป็นพืชผลทางการเกษตร ที่มีอยู่ทั่วไปในอำเภอควนกาหลง เป็นพืชที่ปลูกเกือบทุกบ้าน ทำให้ผลผลิตที่ได้มีมากเกินความต้องการ ถ้าไม่ได้นำมาแปรรูปทำเกิดความเน่าเสียหาย ทางกลุ่มจึงได้นำมาแปรรูปตั้งแต่ยังเป็นกล้วยดิบ เพื่อสร้างรายได้ให้กับแม่บ้านควนกาหลง เป็นการเสริมรายได้แก่ครัวเรือนอีกทางหนึ่ง 15/09/2561 14:07:14 อ่านต่อ...
4 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เครื่องแกงป้าดา (อาหาร) 15/09/2561 13:50:30 อ่านต่อ...
5 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ปูดำ (อาหาร) ชุมชนบ้านเกาะกลาง มีอาชีพทำการประมงสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และเนื่องจากเป็นพื้นที่บริเวณปากแม่น้ำ ออกสู่ทะเล มีป่าชายเลน และป่าโกงกางเป็นจำนวนมาก ทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถทำการเลี้ยงปูดำได้ 15/09/2561 13:41:22 อ่านต่อ...
6 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ข้าวสังข์หยด บ้านเกาะกลาง (อาหาร) มีการทำนาที่สืบทอดกันมานานหลายชั่วอายุคน รวมพื้นที่ทำนากว่า 1,500 ไร่ แต่ได้เกิดปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำเข้ามา เหลือพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ ทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ส่งเสริมให้ชาวนาได้มีการพัฒนานาข้าว โดยการเริ่มโครงการ 1 ไร่ 1 แสน มีการปลูกข้าว เลี้ยงปลา และปลูกผักในนา ทำให้ชีวิตชาวนาดีขึ้น มีชาวนาร่วมกันทำนา กว่า 80 คน ซึ่งการปลูกข้าวของ ชาวนาในพื้นที่ ต.คลองประสงค์ เป็นพันธุ์ข้าวสังข์หยด ที่ได้อนุรักษ์สืบทอดกันมานาน ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดี ชาวนาจะปลูกไว้กินเอง เหลือก็ขายสร้างรายได้ ปัจจุบันสามารถจำหน่ายเป็นของฝาก หรือนำไปบริโภคเป็นข้าวอินทรีย์ 15/09/2561 13:34:22 อ่านต่อ...
7 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ หมูสะเต๊ะผู้ใหญ่ศรี (อาหาร) หมู่สะเต๊ะร้านผู้ใหญ่ศรี เป็นการสืบสานต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่น ความพิเศษตรงหมูนุ่ม ไม้ใหญ่ น้ำจิ้มอร่อย 15/09/2561 01:09:42 อ่านต่อ...
8 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง/ข้าวเหนียวมะม่วง (อาหาร) มะม่วง “น้ำดอกไม้สีทอง” ที่ปลูกในสวนของชุมชนบ้านบางคา หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองใหม่ เป็นผลไม้นิยมรับประทานตอนผลสุก รสหวานอร่อย ผลสุกมีสีเหลืองทอง จะมีในช่วงเดือนมีนาคม-ถึงเมษายน แต่ปัจจุบันชาวสวนได้พัฒนาให้มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองออกผลตลอดปี และยิ่งรับประทานกับข้าวเหนียวยิ่งเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้น 15/09/2561 00:58:52 อ่านต่อ...
9 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ขนมจาก (อาหาร) ขนมไทยนั้นเกิดขึ้นมานานนับแต่ประเทศไทยยังคงใช้นามประเทศว่าสยาม โดยมีการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่มีต้นกำเนิดในท้องถิ่น เครื่องมือเครื่องใช้อันแสดงถึงความชาญฉลาดของประชากรที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ ตลอดจนวัฒนธรรมการกินอยู่ที่มีเอกลักษณ์ อันโดดเด่นในแต่ละภูมิภาคและท้องถิ่น อันแสดงถึงภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ ขนมจาก เป็นอาหารหรือขนมไทยที่สืบทอดและเกิดขึ้นจากองค์ประกอบทางวัฒนธรรมระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทรามีต้นจากเป็นต้นไม้ประจำถิ่นริมน้ำที่มีอยู่ไม่กี่แห่งในประเทศไทย ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดหนึ่งที่สามารถปลูกต้นจากได้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศและน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำบางปะกง จะเป็นน้ำกร่อยดังนั้นประชาชนในท้องถิ่นจึงปลูกต้นจากกันมาก จาก เป็นพืชที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยมีการใช้ประโยชน์ของใบจากใบจากเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น ตับจากใช้มุงหลังคาบ้านเรือน ม้วนยาสูบใบจาก ใบจากนำมาทำภาชนะ สานหมวก ฯลฯ และต้นจากยังเป็นสินค้าที่ทำรายได้ให้กับจังหวัดฉะเชิงเทรา ใบจากชาวบ้านก็นิยมนำมาห่อขนม ผู้เฒ่าผู้แก่เลยเรียกขนมนั้นว่า“ขนมจาก” ขนมจากซึ่งเป็นขนมไทยอีกชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนความเป็นอารยชนของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ ที่คิดค้นและรังสรรค์ขนมจากขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่น จนเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทราได้ ขนมจากย่าง ภาษาถิ่นเขมรเรียกว่า“กวานอะบองฮะเตอ”เป็นอาหารพื้นบ้านที่มีการถ่ายทอดวิธีการทำสืบต่อกันมาและเป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่ชุมชนสามารถหาวัตถุดิบในการทำอาหาร ได้จากแหล่งธรรมชาติในชุมชนเพราะชุมชนจะอยู่ใกล้กับป่าชายเลน จึงมีต้นจากเป็นจำนวนมาก คนในชุมชนจะนำลูกจากมารับประทานสดและนำใบจากมาทำขนมจากย่างโดยใช้ใบจากมาห่อขนมเมื่อเวลานำมาย่างใบจากจะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ ขนมจาก ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่ามีการคิดค้นและทำขึ้นครั้งแรกเมื่อใด จากข้อมูลที่ได้จากการสอบถามผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา “นายขวัญชัย รักษาพันธ์” ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา เล่าให้ฟังว่า ในอดีตที่ผ่านมาประมาณปี พ.ศ.2410 (อ้างอิงจากหนังสือพัฒนาการทางประวัติศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา) จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ มีพระราชดำริส่งเสริมการทำนาของราษฎรด้วยการขุดคลองเพื่อบำรุงการเพาะปลูก และอาศัยแม่น้ำ ลำคลอง เป็นเส้นทางขนส่งลำเลียงสินค้า จากการส่งเสริมในการทำนา และการขุดคลอง และประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่จะปลูกบ้านพักอาศัยอยู่บริเวณริมคลองกันมาก เพื่อเป็นการป้องกันตลิ่งพังเวลาเรือแล่นผ่านไปผ่านมา ชาวบ้านจึงปลูกต้นจากบริเวณริมคลอง และป่าชายเลนเป็นจำนวนมาก จากการที่ประชาชนปลูกต้นจากเป็นจำนวนมากและต้นจากยังสามารถขยายพันธ์ได้รวดเร็ว จากอดีตยังไม่มีขนมไทยมากมายผู้สูงอายุในสมัยโบราณจึงคิดค้นนำใบจากมาห่อทำขนม เนื่องจากใบจากมีลักษณะใบที่หนา เวลาย่างไฟทำให้ขนมสุกน่ารับประทานและมีกลิ่นหอม และจากการสอบถามปราชญ์ชาวบ้านได้เล่าฟังว่าขนมจากเริ่มทำที่แรกในจังหวัดฉะเชิงเทราที่อำเภอบางปะกง อำเภอบางคล้า และอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เนื่องจากอำเภอที่กล่าวมาข้างต้นอยู่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง และมีป่าชายเลนเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงปลูกต้นจากกันมากและต้นจากยังขยายพันธ์ลงมาตามลำดับ ขนมจาก นับเป็นขนมพื้นบ้านของชาวฉะเชิงเทรา ซึ่งมีมาช้านาน เป็นขนมของท้องถิ่นที่ทำกันเกือบทุกครัวเรือน จนปัจจุบันนอกจากทำกันในครัวเรือนแล้ว ก็ยังมีขายเป็นเอกลักษณ์ของคนในชุมชนท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา ใครเข้ามาในจังหวัดฉะเชิงเทราก็จะแวะชิมขนมใบจาก และนำเป็นของฝากไปฝากญาติสนิทมิตรสหาย ปัจจุบันมีการขายขนมจากที่อร่อย น่ารับประทานอยู่หลายชุมชน เช่น อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา “ร้านริน” ซึ่งได้พัฒนาขนมจากเป็นสินค้าส่งจำหน่ายต่างประเทศและยังมีจำหน่ายกันมากแก่นักท่องเทียวที่หน้าวัดหลวงพ่อโสธร และชุมชนรถไฟ ชุมชนวัดเซ็นต์ปอนด์ อำเภอบางคล้า และอำเภอพนมสารคาม จนถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ทางด้านอาหารขนมพื้นบ้านของจังหวัดฉะเชิงเทรา 15/09/2561 00:47:44 อ่านต่อ...
10 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ขนมใส่ไส้ (อาหาร) การทำขนมใส่ไส้ ของชุมชนตำบลหนามแดง เป็นภูมิปัญญาการทำขนมหวานสูตรโบราณของชุมชนตำบลหนามแดง สืบเนื่องมาจากในอดีตชุมชนตำบลหนามแดง จะมีอาชีพทำนา และแทบทุกครัวเรือนจะปลูกต้นมะพร้าวไว้ จึงทำให้มีมะพร้าวเป็นจำนวนมากแทบทุกครัวเรือน เมื่อเหลือจากรับประทานในชีวิต ประจำวันแล้ว ทำให้เหลือเป็นจำนวนมาก ถ้าทิ้งไว้ก็จะงอกเป็นต้น ซึ่งจะไม่มีที่เพาะปลูก จึงได้นำมาทำเป็นขนม ไว้รับประทาน และจำหน่ายยังชุมชนอื่นๆต่อมา ได้มีการพัฒนาและส่งเสริม จึงได้จัดเป็นสินค้าอย่างหนึ่งของชุมชนหนามแดง 15/09/2561 00:37:36 อ่านต่อ...