ค้นหา
บทความการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย
ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า (132) ของใช้ตกแต่ง (206) เครื่องประดับ (28) อาหาร (3)
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว
หัตถกรรม (2) ผ้า/เครื่องแต่งกาย (2) ศิลปะการแสดง (1)
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในสาขาต่างๆ
งานวิจิตรศิลป์ (1)

บทความการเรียนรู้ : ศิลปะการแสดง

1 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กลองยาว (ศิลปะการแสดง) กลองยาวและรำกลองยาว เป็นศิลปะการ แสดงพื้นบ้านที่ชาวตำบลหนามแดงได้รับการถ่ายทอดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน จากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่น กลองยาว และการรำ กลองยาว ใช้เล่นกันอย่างแพร่หลาย โดยนิยมใช้เล่นในงานบุญ งานประเพณีต่าง ๆ ของท้องถิ่น เช่น งานแห่นาค งานทอดกฐิน งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีถวายเทียนพรรษา เป็นต้น แต่ปัจจุบันศิลปะการแสดงพื้นบ้านกลองยาว เริ่มลดบทบาทลง ประชาชนให้ความสำคัญน้อยลง เนื่องจากอิทธิพลของวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาว ชนรัก และภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์ สืบทอดมรดกอันล้ำค่าด้านดนตรี ศิลปะการแสดงพื้นบ้านกลองยาว ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ชุมชนตำบลหนามแดง จึงได้จัดทำโครงการถ่ายทอดความรู้ ด้านศิลปะ การแสดงพื้นบ้าน (กลองยาว) ขึ้น โดยเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นคลังสมองด้านดนตรี ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (กลองยาว) ของตำบลหนามแดง มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้เด็กและเยาวชน 13/09/2561 22:11:51 อ่านต่อ...