ค้นหา
บทความการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย
ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า (55) ของใช้ตกแต่ง (82) เครื่องประดับ (8) อาหาร (22)
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว
ศิลปะการแสดง (1)
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในสาขาต่างๆ
งานวิจิตรศิลป์ (1)

บทความการเรียนรู้ : ทุกหมวด

21 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าแปรรูปจากผ้าขาวม้า (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) ด้วยหมู่บ้านถ้ำติ้ว จะปรับเป็นหมู่บ้านในการท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์และจัดทำหมู่บ้านเป็นโฮมสเตย์ เพื่อทางชุมชนจะได้มีเป็นของฝากจากหมู่บ้านและเป็นสินค้าจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มแม่บ้านจึงมีการรวมกลุ่มกันตกลงจะแปรรูปผ้าขาวม้าเพราะในหมู่บ้านมีการผลิดผ้าขาวม้าเยอะเห็นควรนำมาแปรรูปเป็นกระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย 15/09/2561 15:01:59 อ่านต่อ...
22 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) บ้านหนองสะเป็นชุมชนเผ่ากะเลิงที่อพยพมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งชาวกะเลิงผู้หญิงจะมีความชำนาญในการทอผ้า การย้อมสีธรรมชาติ เนื่องจากแหล่งที่อยู่อาศัยอยู่เชิงเขาภูพาน มีแหล่งต้นไม้ เปลือกไม้ ที่ใช้ในการย้อมที่หลากหลายทำให้มีสีสันที่สวยงาม จึงทำให้เกิดสีการย้อมผ้าที่หลากหลาย และความชำนาญในการทอของผู้ทอ ที่สั่งสมมา แต่บรรพบุรุษชาวบ้านหนองสะไนผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติใช้เองและมีการพัฒนาการทออย่างต่อเนื่องตามความต้องการของผู้ซื้อ 15/09/2561 14:44:41 อ่านต่อ...
23 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) บ้านกุดแฮดเป็นชุมชนเผ่ากะเลิงที่อพยพมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งชาวกะเลิงผู้หญิงจะแต่งกายด้วยการใส่เสื้อเย็บมือสีคราม(ย้อมด้วยต้นคราม)ผู้ชายจะนุ่งผ้าขาวม้าซึ่งเป็นวัฒนธรรมมาแต่บรรพบุรุษชาวบ้านกุดแฮดจึงได้ใช้ผ้าย้อมครามมาโดยตลอด โดยทำใช้เองภายในครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่จะทำจากเส้นฝ้ายเข็นมือจากธรรมชาติ และนำเข้าสู่กระบวนการย้อมคราม ซึ่งสีครามเป็นสีย้อมธรรมชาติที่เก่าแก่ ผ้าย้อมครามของชุมชนคุณธรรมวัดกุดแฮด ได้อนุรักษ์การย้อมครามแบบดั้งเดิม และผ้าฝ้ายก็ทำจากผ้าฝ้ายธรรมชาติและการทอก็ใช้ฝ้ายทั้ง เส้นพุ่งและเส้นยืน แล้วนำไปย้อมสีครามคุณภาพดี ที่ผ่านการหมักจาก ต้นครามคุณภาพซึ่งศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผู้เชื่อมประสานทั้งต้นครามและกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผ้าย้อมครามที่มีคุณภาพ 15/09/2561 14:36:19 อ่านต่อ...
24 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กล้วยกรอบแก้ว (อาหาร) กล้วยเป็นพืชผลทางการเกษตร ที่มีอยู่ทั่วไปในอำเภอควนกาหลง เป็นพืชที่ปลูกเกือบทุกบ้าน ทำให้ผลผลิตที่ได้มีมากเกินความต้องการ ถ้าไม่ได้นำมาแปรรูปทำเกิดความเน่าเสียหาย ทางกลุ่มจึงได้นำมาแปรรูปตั้งแต่ยังเป็นกล้วยดิบ เพื่อสร้างรายได้ให้กับแม่บ้านควนกาหลง เป็นการเสริมรายได้แก่ครัวเรือนอีกทางหนึ่ง 15/09/2561 14:07:14 อ่านต่อ...
25 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ เครื่องแกงป้าดา (อาหาร) 15/09/2561 13:50:30 อ่านต่อ...
26 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ปูดำ (อาหาร) ชุมชนบ้านเกาะกลาง มีอาชีพทำการประมงสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และเนื่องจากเป็นพื้นที่บริเวณปากแม่น้ำ ออกสู่ทะเล มีป่าชายเลน และป่าโกงกางเป็นจำนวนมาก ทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถทำการเลี้ยงปูดำได้ 15/09/2561 13:41:22 อ่านต่อ...
27 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระติบข้าวจากไม้ไผ่ และจากหวาย (ของใช้ตกแต่ง) ทางแถบภาคอีสานของไทยเรากินข้าวเหนียวกันมาแต่ดั้งเดิม จนปัจจุบันก็ยังกินข้าวเหนียวกันอยู่ ดังนั้นทางแถบภาคอีสานจึงค้นหาสิ่งที่จะมาปรับปรุงให้ข้าวเหนียวสุกน่ากิน และเก็บไว้ได้นานในภาชนะที่ไม่ทำให้ข้าวเหนียวแข็ง สิ่งที่ทำให้ข้าวเหนียวอ่อนนุ่มอยู่ได้นานก็คือไม้ไผ่หรือจากหวาย โดยนำมาจักสานจนกลายเป็นก่องข้าวจนถึงทุกวันนี้ การเตรียมไม้ไผ่สำหรับการสานกระติบข้าวนั้น ควรมีอายุไม่เกินหนึ่งปี โดยเลือกไผ่ที่โตเพียงฝนเดียวมาทำก่องข้าวหรือสานกระติบ สำหรับไผ่ที่ใช้ทำกระติบได้ดีที่สุดจะมีอายุประมาณ 4-5 เดือน การเลือกไม้ไผ่ จะเลือกไม้ที่มีข้อปล้องยาวและตรง มีผิวเรียบเป็นมันนำมาตัดข้อปล้องทางหัวและท้ายออก โดยใช้เลื่อยตัดรอบไม้ไผ่เพื่อป้องกันผิวไผ่ฉีก ขนาดของปล้องไม้ไผ่หนึ่ง ควรมีความยาวประมาณ 30-40 เซนติเมตร จากนั้นจึงใช้มีดโต้ผ่าออกเป็นชิ้นๆ แล้วใช้มีดตอกจักเป็นตอกขูดเปลือกสีเขียว ของมันออกและตาก 15/09/2561 13:40:50 อ่านต่อ...
28 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ข้าวสังข์หยด บ้านเกาะกลาง (อาหาร) มีการทำนาที่สืบทอดกันมานานหลายชั่วอายุคน รวมพื้นที่ทำนากว่า 1,500 ไร่ แต่ได้เกิดปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำเข้ามา เหลือพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ ทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ส่งเสริมให้ชาวนาได้มีการพัฒนานาข้าว โดยการเริ่มโครงการ 1 ไร่ 1 แสน มีการปลูกข้าว เลี้ยงปลา และปลูกผักในนา ทำให้ชีวิตชาวนาดีขึ้น มีชาวนาร่วมกันทำนา กว่า 80 คน ซึ่งการปลูกข้าวของ ชาวนาในพื้นที่ ต.คลองประสงค์ เป็นพันธุ์ข้าวสังข์หยด ที่ได้อนุรักษ์สืบทอดกันมานาน ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดี ชาวนาจะปลูกไว้กินเอง เหลือก็ขายสร้างรายได้ ปัจจุบันสามารถจำหน่ายเป็นของฝาก หรือนำไปบริโภคเป็นข้าวอินทรีย์ 15/09/2561 13:34:22 อ่านต่อ...
29 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผ้าขาวม้า (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) ผ้าขาวม้าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า“สำหรับในท้องถิ่นแถบอีสาน ผ้าขาวม้าอาจจะเรียกว่า“ผ้าแพร”เริ่มใช้กันมาตั้งแต่สมัยเชียงแสน ชาวไทยในสมัยก่อนก็นิยมใช้ผ้าขาวม้าพาดบ่า คาดพุง และอื่นๆ การใช้งานของผ้าขาวม้าเกิดขึ้นอย่างหลากหลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากผ้าคาดเอวก็มาเป็นผ้าสำหรับห่ออาวุธ เก็บสัมภาระ ใช้ปูพื้น ใช้นุ่งอาบน้ำ เป็นต้น ขนาดทั่วไปของผ้าขาวม้าอยู่ที่ 2 ศอก (ความกว้าง) คูณ 3-4 ศอก (ความยาว) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับความสูงของผู้ชายไทยทั่วไป โดยความกว้างที่ว่านี้จะยาวจากเอวไปจนถึงกลางลำแข้งในขณะที่ความยาวสามารถพันรอบเอวแล้วเหลือเศษออกมาเล็กน้อยซึ่งส่วนใหญ่จะทอจาก “กี่ทอผ้า” โดยมีความยาวประมาณ 20-30 เมตรต่อการทอแต่ละครั้ง จากนั้นจะนำมาตัดลงให้เหลือผืนละ “หนึ่งวา” ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า“ผ้าแพรวา”และตั้งกลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าบ้านดอนสวรรค์ เมื่อปี พ.ศ. 2560 เพื่อจัดตั้งกลุ่มทอผ้าแก่ชุมชน 15/09/2561 13:31:41 อ่านต่อ...
30 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมคราม (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) บ้านหนองบากแยกหมู่บ้านมาจากบ้านหนองลาด ม.1 ตำบลหนองลาด ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อเสร็จหน้าทำนาก็จะประกอบอาชีพเสริมประเภทหัตกรรมพื้นบ้าน เช่นทอผ้า ทอเสือ จักสาน เพื่อใช้ในครัวเรือน การทอผ้าของบ้านหนองบากในอดีตเป็นผ้าพื้นและผ้าลายมัดหมี่ตามแบบของคนอิสานทั่วไป ที่ได้รับการถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่น ต่อมาเพื่อ พ.ศ. 2553 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองบากได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทอผ้าย้อมครามจากบ้านดอนกอย อำเภอพรรณนานิคม หลังจากนั้นจึงได้มีการทอผ้าคราม โดยมีการพัฒนาลวดลายจากจินตนาการบ้าน และจากการสืบทอดลายดั้งเดิมบ้าน 15/09/2561 13:22:42 อ่านต่อ...