ค้นหา
บทความการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย
ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า (55) ของใช้ตกแต่ง (82) เครื่องประดับ (8) อาหาร (20)
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว
ศิลปะการแสดง (1)
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในสาขาต่างๆ
งานวิจิตรศิลป์ (1)

บทความการเรียนรู้ : ทุกหมวด

11 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากตะกล้าหวาย (ของใช้ตกแต่ง) เนื่องจากสภาพท้องถิ่นมีต้นไผ่เยอะ และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว จึงเกิดการคิดที่จะนำไม้ไผ่ที่มีก่อให้เกิดประโยชน์ จึงฝึกฝนและเรียนการทำ จนชำนาญและทำให้มีรายได้ 15/09/2561 16:49:24 อ่านต่อ...
12 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ (ของใช้ตกแต่ง) ชุมชนคุณธรรมวัดศรีสะอาด บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว เป็นชุมชนลุ่มน้ำหนองหาร จึงมักทำเครื่องมือเครืองใช้ในการหาปลา นำวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประดิษฐ์คิดค้นเป็นของใช้ของตกแต่ง สะท้อนให้เห็นถึงการดำรงชีวิตของชุมชน 15/09/2561 16:35:57 อ่านต่อ...
13 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ “กระติ๊บข้าว” (ของใช้ตกแต่ง) การจักสานเป็นงานฝีมือที่สืบทอด มาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเป็นเครื่องจักสานที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต โดยเฉพาะคนอีสานที่ต้องรับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก และต้องใช้ไม้ไผ่สานเป็นภาชนะสำหรับใส่ข้าวเหนียวที่เรียกว่า กระติบข้าว นั่นเอง 15/09/2561 16:22:59 อ่านต่อ...
14 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมคราม (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) บ้านงิ้วเป็นชุมชนญ้อที่มีการผลิตผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมครามใช้ในครัวเรือนมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีการถ่ายทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน ซีงนอกจากจะผลิตใช้ในครัวเรือนยังทำเพื่อจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัว และยังเป็นการอนุรักษ์สืบทอดต่อไป 15/09/2561 16:13:13 อ่านต่อ...
15 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ (ครามและเปลือกไม้) (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) เดิมเป็นการทอผ้าเพื่อสวมใส่เพียงอย่างเดียว ต่อมาก็ได้มีแนวคิดที่จะเพิ่มรายได้และจำหน่าย นางสวัสดิ์ สายจันดี จึงได้ชักชวนชาวบ้านในหมู่บ้านประมาณ 12 คน ไปศึกษาดูงานที่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม และบ้านผานาง จังหวัดเลย โดยออกทุนของตัวเอง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2534 จึงได้มีการรวมกันจัดตั้งกลุ่มโดยใช้ชื่อว่า กลุ่มทอผ้าพัฒนาหนองน้อย โดยเปิดรับสมาชิก ได้ประมาณ 20 คน ค่าสมัครสมาชิก คนละ 20 บาท และหุ้น 100 บาท/ปี ต่อมาได้จดทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 39 คน เงินทุนหมุนเวียน 200,000 บาท 15/09/2561 16:06:59 อ่านต่อ...
16 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผ้าทอมือลายราชวัตรย้อมคราม (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) ผ้าทอมือลายราชวัตร เป็นผ้าทอมือลายดั้งเดิมของชุมชน ที่มีมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ ซึ่งลายผ้ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น สวยงาม มีลักษณะเป็นตารางเล็ก ๆ ยกขึ้นจากผืนผ้า ภาษาถิ่นเรียกว่า “ผ้าลายสวัด” ต่อมาทางจังหวัดสกลนคร ส่งเสริมการใช้สีธรรมชาติ แทนการใช้สีเคมี ทางชุมชนจึงปลูกต้นครามขึ้นในชุมชน และนำมาใช้ย้อมฝ้ายแทนสีเคมี 15/09/2561 15:58:40 อ่านต่อ...
17 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่ (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) ผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาอันชาญฉลาดที่สืบต่อกันมา ในการแต่งแต้มสีสันให้กับเส้นใย และเมื่อปี พ.ศ.2511 รัฐบาลได้ตั้งหน่วยงานส่งเสริมการเลี้ยงไหม และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ก็ได้มีนโยบาลส่งเสริมการเลี้ยงไหมเพื่อการส่งออก ประกอบกับได้มีโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ส่งเสริมให้ราษฎร ได้มีอาชีพเสริมจากการทำนา ทำรายได้แก่ราษฎรในเขตภาคอีสาน ทำให้ผ้าไหม เป็นผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลกได้กว้างขวางยิ่งขึ้น ชาวบ้านห้วยหีบจึงได้รวมกลุ่มผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่ขึ้น เพื่อสืบทอดภูมิปัญญา และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 15/09/2561 15:51:27 อ่านต่อ...
18 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระติ้บข้าว (ของใช้ตกแต่ง) นายเงิน ชีมูล ชาวบ้านหลุบเลา ได้เรียนรู้การสานกระติ้บข้าวจากพ่อของตนเอง ตั้งแต่เมื่อ พ.ศ. 2520 ฝึกทำมาเรื่อยๆ จนเก่ง และชำนาญ เมื่อทำได้หลายชิ้น จึงทำแจกเพื่อนบ้านได้ใช้ เพื่อนบ้านที่ได้ใช้แล้วบอกว่าใช้ดี จึงคิดว่าน่าทำจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวด้วย จึงเริ่มทำขายเมื่อ ปี 2558 ในราคา 120-150 บาท ตามขนาด การจักสานและประกอบเป็นตัวกระติ้บข้าว ใช้เวลา 1-2 วัน แต่จะช้าเพราะเตรียมอุปกรณ์ และประกอบชิ้นส่วนให้เป็นกระติ้บข้าว ปัจจุบัน นายเงิน อายุ 61 ปี ยังคงสามารถจักสานกระติ้บข้าวได้ สำหรับการถ่ายทอดความรู้ นายเงินบอกว่าไม่มีคนมาเรียนเท่าไหร่ เพราะทำยาก ได้แต่สอนลูกหลานตัวเอง 15/09/2561 15:35:27 อ่านต่อ...
19 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุมไหล่ย้อมคราม (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) ประชาชนชาวบ้านบ่อแกใหญ่ มีอาชีพทำนาเป็นหลัก หลังจากทำนาเสร็จแล้วจะมีเวลาว่างมาก ชาวบ้านจึงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการทอผ้า ซึ่งต่อมามีนายทุนมาติดต่อขอซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อไปจำหน่าย และมีผู้ต้องการใช้ผ้าคลุมไหล่ในการแต่งกายประดับให้สวยงามและคลุมไหล่เพื่อคลายหนาว มาขอซื้อนำไปใช้ต่อมาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าขึ้นจึงได้ย้อมคราม 15/09/2561 15:26:54 อ่านต่อ...
20 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าแปรรูปจากผ้าขาวม้า (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) ด้วยหมู่บ้านถ้ำติ้ว จะปรับเป็นหมู่บ้านในการท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์และจัดทำหมู่บ้านเป็นโฮมสเตย์ เพื่อทางชุมชนจะได้มีเป็นของฝากจากหมู่บ้านและเป็นสินค้าจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มแม่บ้านจึงมีการรวมกลุ่มกันตกลงจะแปรรูปผ้าขาวม้าเพราะในหมู่บ้านมีการผลิดผ้าขาวม้าเยอะเห็นควรนำมาแปรรูปเป็นกระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย 15/09/2561 15:01:59 อ่านต่อ...