ผ้ามัดหมี่ย้อมครามเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรษ ในการแต่งแต้มลวดลาย สีสันให้กับเส้นฝ้ายจากสีธรรมชาติคือ ต้นคราม รัฐบาลได้ส่งเสริมเศรษฐกิจให้ประชาชนสร้างรายได้ และพึ่งพาตนเอง จึงได้นำ ภูมิปัญญามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลาย เช่น ผ้าซิ่น ผ้าซิ่นฝ้ายเข็นมือ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ แปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นกระเป๋า เครื่องประดับ เป็นสินค้าโอทอปของชุมชนสู่ตลาดโลกได้กว้างขวางยิ่งขึ้น ชาวบ้านอากาศ หมู่ 2 โดยกลุ่มสตรีทอผ้าอากาศ หมู่ 2 จึงได้รวมกลุ่มผ้ามัดหมี่ย้อมครามขึ้น เพื่อสืบทอดภูมิปัญญา และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
การย้อมสีธรรมชาติ กลิ่นของน้ำครามแท้ รูปแบบผลิตภัณฑ์ ลวดลาย และเทคนิคการทอผ้าที่ประณีต สวยงาม มีเอกลักษณ์ตามแบบโบราณ
1. เตรียมเส้นฝ้ายเข็นมือ หรือเส้นฝ้ายเรยอน
2. ย้อมด้วยสีธรรมชาติน้ำคราม
3. มัดหมี่ลวดลายตามแบบโบราณ
4. ทอผ้าทอมือด้วยความประณีตตามวิถีของชุมชน
ผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่ ทอมือที่ประณีต สวยงาม มีเอกลักษณ์ตามแบบโบราณ
เครื่องนุ่งห่ม ประดับ เครื่องตกแต่งบ้าน สถานที่เพื่อความสวยงาม