บ้านเหล่าผักใส่มีการผลิตผ้าขาวม้าใช้ในครัวเรือนมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีการถ่ายทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน นอกจากผลิตใช้ในครัวเรือนยังทำเพื่อเป็นของฝากแก่ญาติพี่น้อง ครอบครัวคนใกล้ชิด และยังเป็นการอนุรักษ์สืบทอดต่อไป
เป็นผ้าฝ้ายธรรมชาติ
1. คัดเลือกฝ้ายที่มีคุณภาพ
2 คัดเลือกต้นครามคุณภาพดีและผลิตด้วยกระบวนการที่มีคุณภาพ
3. นำเส้นฝ้ายมาย้อมด้วยน้ำคราม หรือ สีสังเคราะห์
4. ทำการทอด้วยฝ้ายทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน
เป็นสินค้าผ้ายฝ้ายย้อมสีที่มาจากธรรมชาติ
นุ่ง สวมใส่ แปรรูป