บ้านจารมีการผลิตอาหารในครัวเรือนเพื่อการยังชีพตั้งแต่บรรพบุรุษ มีการถ่ายทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน นอกจากผลิตอาหารในครัวเรือนยังทำเพื่อเป็นของฝากแก่ญาติพี่น้อง คนใกล้ชิด และยังเป็นการอนุรักษ์สืบทอดต่อไป
การแปรรูปหนังวัวให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
1. คัดเลือกหนังวัวที่มีคุณภาพ
2 คัดเลือกส่วนประกอบคุณภาพดีของหนังวัว
3. หั่นหนังวัวแล้วนำมาตากแห้ง
4. ทอดและผึงให้สะเด็ดน้ำมัน พร้อมบรรจุลงในผลิตภัณฑ์
เป็นสินค้าที่มาจากธรรมชาติ
รับประทาน เครื่องเคียงอาหารประเภทต่างๆ