ค้นหา
บทความการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย
ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า (55) ของใช้ตกแต่ง (82) เครื่องประดับ (8) อาหาร (20)
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือท่องเที่ยว
ศิลปะการแสดง (1)
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในสาขาต่างๆ
งานวิจิตรศิลป์ (1)

บทความการเรียนรู้ : ทุกหมวด

1 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผ้าฝ้ายทอยกดอก (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) กลุ่มผ้าฝ้ายทอยกดอกได้ก่อตั้งในปี 2557 ของคนในชุมชนบ้าน ทุ่งข้าวหางส่วนหนึ่งแยกตัวออกมาจากกลุ่มทอผ้าไหมยกดอกซึ่งมีสมาชิกจำนวนมากสมาชิกส่วนใหญ่มีฝีมือและประสบการณ์จากการทอผ้าไหม มาก่อนแต่บางรายก็ไม่มีประสบการณ์มาฝึกสอนกันเอง และได้รับ การสนับสนุนจากส่วนราชการ อาทิจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กศน. 11/09/2561 23:01:36 อ่านต่อ...
2 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผ้าคราม (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบะหัวเมยสามัคคี ก่อตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2531 มีสมาชิกเริ่มแรก 20 คน โดยมีคุณแม่บุญสวย พิลารักษ์ เป็นประธานกลุ่ม ดำเนินกิจกรรม คือ การปลูกผักสวนครัว และแปรรูป (ถนอมอาหาร) จากผลผลิตทางการเกษตร ต่อมา ในปี 2545 ได้รับสมาชิกเพิ่มและมีการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายเป็นการเสริมรายได้ เช่น ผ้าผัดหมี่ ผ้าขาวม้า มีการลงหุ้นของสมาชิก และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเกษตร จำนวน 100,000 บาท แต่การตลาดมีการแข่งขันค่อยข้างสูง จึงได้ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้หลากหลายขึ้น และได้เริ่มทอผ้าครามในปี 2559 และได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี ปัจุบันมีสมาชิก 106 คน มีคณะกรรมการบริหาร 13 คน มีนางหนูพัฒน์ ขื่อนกองแก้ว เป็นประธาน 15/09/2561 20:21:42 อ่านต่อ...
3 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) ผ้ามัดหมี่ย้อมครามเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรษ ในการแต่งแต้มลวดลาย สีสันให้กับเส้นฝ้ายจากสีธรรมชาติคือ ต้นคราม รัฐบาลได้ส่งเสริมเศรษฐกิจให้ประชาชนสร้างรายได้ และพึ่งพาตนเอง จึงได้นำ ภูมิปัญญามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลาย เช่น ผ้าซิ่น ผ้าซิ่นฝ้ายเข็นมือ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ แปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นกระเป๋า เครื่องประดับ เป็นสินค้าโอทอปของชุมชนสู่ตลาดโลกได้กว้างขวางยิ่งขึ้น ชาวบ้านอากาศ หมู่ 2 โดยกลุ่มสตรีทอผ้าอากาศ หมู่ 2 จึงได้รวมกลุ่มผ้ามัดหมี่ย้อมครามขึ้น เพื่อสืบทอดภูมิปัญญา และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 15/09/2561 20:13:52 อ่านต่อ...
4 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) บ้านเหล่าผักใส่มีการผลิตผ้าขาวม้าใช้ในครัวเรือนมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีการถ่ายทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน นอกจากผลิตใช้ในครัวเรือนยังทำเพื่อเป็นของฝากแก่ญาติพี่น้อง ครอบครัวคนใกล้ชิด และยังเป็นการอนุรักษ์สืบทอดต่อไป 15/09/2561 19:59:57 อ่านต่อ...
5 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมคราม (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) บ้านงิ้วเป็นชุมชนญ้อที่มีการผลิตผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมครามใช้ในครัวเรือนมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีการถ่ายทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน ซีงนอกจากจะผลิตใช้ในครัวเรือนยังทำเพื่อจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัว และยังเป็นการอนุรักษ์สืบทอดต่อไป 15/09/2561 16:13:13 อ่านต่อ...
6 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ (ครามและเปลือกไม้) (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) เดิมเป็นการทอผ้าเพื่อสวมใส่เพียงอย่างเดียว ต่อมาก็ได้มีแนวคิดที่จะเพิ่มรายได้และจำหน่าย นางสวัสดิ์ สายจันดี จึงได้ชักชวนชาวบ้านในหมู่บ้านประมาณ 12 คน ไปศึกษาดูงานที่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม และบ้านผานาง จังหวัดเลย โดยออกทุนของตัวเอง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2534 จึงได้มีการรวมกันจัดตั้งกลุ่มโดยใช้ชื่อว่า กลุ่มทอผ้าพัฒนาหนองน้อย โดยเปิดรับสมาชิก ได้ประมาณ 20 คน ค่าสมัครสมาชิก คนละ 20 บาท และหุ้น 100 บาท/ปี ต่อมาได้จดทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 39 คน เงินทุนหมุนเวียน 200,000 บาท 15/09/2561 16:06:59 อ่านต่อ...
7 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผ้าทอมือลายราชวัตรย้อมคราม (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) ผ้าทอมือลายราชวัตร เป็นผ้าทอมือลายดั้งเดิมของชุมชน ที่มีมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ ซึ่งลายผ้ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น สวยงาม มีลักษณะเป็นตารางเล็ก ๆ ยกขึ้นจากผืนผ้า ภาษาถิ่นเรียกว่า “ผ้าลายสวัด” ต่อมาทางจังหวัดสกลนคร ส่งเสริมการใช้สีธรรมชาติ แทนการใช้สีเคมี ทางชุมชนจึงปลูกต้นครามขึ้นในชุมชน และนำมาใช้ย้อมฝ้ายแทนสีเคมี 15/09/2561 15:58:40 อ่านต่อ...
8 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่ (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) ผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาอันชาญฉลาดที่สืบต่อกันมา ในการแต่งแต้มสีสันให้กับเส้นใย และเมื่อปี พ.ศ.2511 รัฐบาลได้ตั้งหน่วยงานส่งเสริมการเลี้ยงไหม และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ก็ได้มีนโยบาลส่งเสริมการเลี้ยงไหมเพื่อการส่งออก ประกอบกับได้มีโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ส่งเสริมให้ราษฎร ได้มีอาชีพเสริมจากการทำนา ทำรายได้แก่ราษฎรในเขตภาคอีสาน ทำให้ผ้าไหม เป็นผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลกได้กว้างขวางยิ่งขึ้น ชาวบ้านห้วยหีบจึงได้รวมกลุ่มผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่ขึ้น เพื่อสืบทอดภูมิปัญญา และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 15/09/2561 15:51:27 อ่านต่อ...
9 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุมไหล่ย้อมคราม (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) ประชาชนชาวบ้านบ่อแกใหญ่ มีอาชีพทำนาเป็นหลัก หลังจากทำนาเสร็จแล้วจะมีเวลาว่างมาก ชาวบ้านจึงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการทอผ้า ซึ่งต่อมามีนายทุนมาติดต่อขอซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อไปจำหน่าย และมีผู้ต้องการใช้ผ้าคลุมไหล่ในการแต่งกายประดับให้สวยงามและคลุมไหล่เพื่อคลายหนาว มาขอซื้อนำไปใช้ต่อมาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าขึ้นจึงได้ย้อมคราม 15/09/2561 15:26:54 อ่านต่อ...
10 เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าแปรรูปจากผ้าขาวม้า (ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) ด้วยหมู่บ้านถ้ำติ้ว จะปรับเป็นหมู่บ้านในการท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์และจัดทำหมู่บ้านเป็นโฮมสเตย์ เพื่อทางชุมชนจะได้มีเป็นของฝากจากหมู่บ้านและเป็นสินค้าจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มแม่บ้านจึงมีการรวมกลุ่มกันตกลงจะแปรรูปผ้าขาวม้าเพราะในหมู่บ้านมีการผลิดผ้าขาวม้าเยอะเห็นควรนำมาแปรรูปเป็นกระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย 15/09/2561 15:01:59 อ่านต่อ...